ดร. โชคศรัณต์ เศรษฐาศุภวัฒน์

ด้านการศึกษา

  • จบการศึกษาปริญญาตรี ด้านภาษาอังกฤษจาก South eastern College North Carolina , USA และ Assumotion University (เกรียรตินิยมอันดับ 2)
  • จบปริญญาโท ด้านการสอนภาษาอังกฤษจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • จบปริญญาเอก ด้านการสอนภาษาอังกฤษ เป็นภาษานานาชาติ จากจุฬาลงกรณมหาวิทยลัย เกรดเฉลี่ย 4.00

ผลงานด้านการสอน

  • อาจารย์วิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลมามากกว่า 15 ปี
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนต่างๆ GAT ONET, สามัญ 9 วิชา, IELTS, TOEFL, CUEP, TUGET, SAT (Verbal) มามากกว่า 20 ปี
  • อาจารย์พิเศษ โรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนเอกชน อาทิเช่น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนสตรีวิทยา, โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ, โรงเรียนโยธินบูรณะ, โรงเรียนเขมะศิริอนุสรณ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล, โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
  • วิทยากรพิเศษโครงการติวนักเรียนสู่มหาวิทยาลัย (โครงการมาม่า ร่วมกับเครือสหพัฒนพิบูล)
  • วิทยากรรับเชิญรายการโทรทัศน์ครู ของมหาวิทยาลัยบูรพา ในหัวข้อ Essay Is Fun และ การติว Error ในการสอบ GAT และ ONET

ด้านการอบรม (Training)

  • ผ่านหลักสูตรการอบรม IELTS Teacher Workshop At Cambridge University และ Manchester University จัดโดยสมาคม British Council
  • ผ่านการอบรมการสอนภาษาอังกฤษระดับสูงจาก Aspect College Australia และ Durham University , United Kingdom